نظام مراقبت بین المللی


IHR ( International health regulation  یا مقررات بهداشتی بین المللی اولین بار در سال 1969 توسط بیست و دومین مجمع سالیانه سازمان جهانی بهداشت به تصویب رسید، این مقررات پس از یک دهه تلاش در سال 2005 در جریان پنجاه و هشتمین گردهمایی سازمان جهانی بهداشت در سال 2005 توسط 194 کشور عضو به تصویب رسید

نمایندگان اعزامی کشور جمهوری اسلامی ایران از وزارتین امور خارجه و بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی آنرا امضاء نمودند.

بنابراین اجرای این مقررات یک تعهد بین المللی برای ایران محسوب شده و بعهده کلیه دستگاه ها و وزارتخانه ها میباشد. مسئولیت هماهنگی برای حسن اجرای این مقررات بعهده وزارت بهداشت نهاده شده است.

 

         هدف اصلی این مقررات:

 

جلوگیری از انتشار هر رویداد یا بیماری خطرناک در سطح  بین المللی یا بعبارتی تضمین امنیت بهداشتی هر کشور و جامعه جهانی است

داشتن چنين مقرراتی ازمعضلات ذيل پیشگیری می نماید :

 

* گسترش موارد مخاطره آميز برای بهداشت عمومی

 

* ممانعت های بی مورد يا غير ضروری در برابر عبور و مرور و تجارت در مرزها بمنظور نیل به اهداف بهداشتی

 

 

مدیریت سلامت بصورت زنجیره وار ازسطح ملی تاسطوح میانی و محیطی مسئولیت نظارت برارائه دهندگان خدمت درتمام امورخدمات مسافرین، وسائل سفر، وسائط نقلیه، کالاها و بسته های پستی و اجساد انسانی درمبادی ورودی را به عهده دارد.


 

 

جستجو